PRAKTIJK TE LINTELO, gevestigd te Den Haag en Oudenbosch

Homeopathie heeft zich bewezen door de tijd, ruim 200 jaar

  • Afdrukken

Homeopathie is voor iedereen

Homeopathie is veilig en zacht en kan worden gebruikt om zowel kinderen als volwassenen effectief te behandelen, inclusief zwangere en zogende moeders. Er zijn geen nadelige bijwerkingen of onderdrukking met homeopathie omdat het eenvoudigweg de lichaamseigen pogingen om zichzelf te genezen ondersteunt, de natuurlijke neigingen van het lichaam volgt, en het op geen enkele manier blokkeert of belemmert. Mensen zoeken vaak een homeopathische behandeling voor ziekten en aandoeningen waarvoor een  diagnose is gesteld, maar veel mensen kiezen voor homeopathie als ze pijn of ongemak hebben, maar diagnostische tests vertonen geen afwijkingen. Anderen komen gewoon omdat ze zich over het algemeen onwel voelen of geen energie hebben. De helende effecten van homeopathie zijn praktisch onbegrensd en als zodanig is homeopathie voor iedereen een geweldige behandelingsoptie.

 

Wat is homeopathie?

Homeopathie is een vorm van holistische geneeskunde waarbij de behandeling is afgestemd op het individu. Homeopathie kan indien nodig naast de reguliere geneeskunde worden gebruikt om uw zorg een geïntegreerde benadering te geven

Homeopathie is een compleet medisch systeem dat rekening houdt met de mentale, emotionele en fysieke aspecten van het individu. Het behandelt de hele persoon, niet alleen de ziekte, en heeft een opmerkelijk effectieve aanpak om de gezondheid en vitaliteit te herstellen.

Homeopathie is meer dan 200 jaar geleden in Duitsland ontstaan en is sindsdien uitgegroeid tot het op één na meest toegepaste medische systeem ter wereld. Het is het enige medisch systeem dat echt holistisch is. Het neemt niet alleen kennis van de huidige symptomatologie, maar onderzoekt ook de medische geschiedenis van de patiënt en zelfs de medische geschiedenis van de familie om de onderliggende ziektetrends bloot te leggen.

Tegenwoordig weet de medische wetenschap dat de meeste ziekten psychosomatisch van aard zijn, wat betekent dat ziekten vaak worden veroorzaakt en ook worden beïnvloed door uw gemoedstoestand. Homeopathie is de enige geneeskunde die de mentale en emotionele gesteldheid van elke patiënt onderzoekt om de patiënt effectiever te behandelen.

 

Homeopathie is een compleet geneeskundig systeem dat een individuele behandeling biedt die veilig, effectief, snel en duurzaam is!

 

Homeopathy is for Everyone

Homeopathy is safe and gentle and can be used to effectively treat children and adults alike, including pregnant and nursing mothers. There are no adverse side effects or suppression with homeopathy because it simply supports the body’s own attempts to heal itself, following the natural tendencies of the body, not blocking or impeding it in any way. People often seek homeopathic treatment for illnesses and conditions with which they have been diagnosed, yet many people choose homeopathy when they suffer from pain or discomfort but diagnostic tests show no abnormalities. Others come simply because they feel generally unwell or lack energy. The healing effects of homeopathy are practically limitless, and as such, homeopathy is a wonderful treatment option for everyone.

 

What is homeopathy?

Homeopathy is a form of holistic medicine in which treatment is tailored to the individual. Homeopathy can be used alongside conventional medicine when necessary to give an integrated approach to your healthcare

Homeopathy is a complete system of medicine that considers the mental, emotional and physical aspects of the individual. It treats the whole person, not just the disease, and has a remarkably effective approach to restoring health and vitality.

Homeopathy originated in Germany more than 200 years ago and since then has grown to become the world’s second most widely practiced system of medicine. It is the only system of medicine which is truly holistic. It not only takes note of the current symptomatology, but explores the patient’s past medical history and even the family medical history to uncover the underlying disease tendencies.

Today medical science knows that most diseases are psycho-somatic in nature, which means that diseases are often caused and also affected by your state of mind. Homeopathy is the only system of medicine that studies every patient’s mental and emotional makeup to treat the patient more effectively.

 

Homeopathy is a complete system of medicine, which gives individualized treatment that is safe, effective, quick and lasting!Deel deze pagina met je netwerk: